آماده اید برای شروع...

انتخاب بهتری پکیج برای ارسال آگهی

در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

پلان پایه آگهی

0 تومان5,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی: 5
 • آگهی های ویژه: 2
 • آگهی در بالا: 3
 • تعداد تصاویر: 10
 • مناقصه را مجاز کنید: 2
 • پیشنهاد پرداخت شده: 10
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
 • تعداد رویدادها: 2
افزودن به کارت

پلان متوسط آگهی

20,000 تومان25,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 35 روز
 • آگهی: 10
 • آگهی های ویژه: 10
 • آگهی در بالا: 3
 • تعداد تصاویر: 10
 • مناقصه را مجاز کنید: 2
 • پیشنهاد پرداخت شده: 10
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
 • تعداد رویدادها: 10
افزودن به کارت

پلان حرفه ای آگهی

30,000 تومان40,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 60 روز
 • آگهی: 30
 • آگهی های ویژه: 15
 • آگهی در بالا: 10
 • تعداد تصاویر: 3
 • مناقصه را مجاز کنید: 5
 • پیشنهاد پرداخت شده: 10
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
 • تعداد رویدادها: 10
افزودن به کارت
بالا
Verified by MonsterInsights